The Greatest Guide To WAKE UP WITH DETERMINATION & FOCUS


.. दयालु बाबा...कृपालु बाबा... सत बाप...सत टीचर...सत गुरु... बेहद का बाप... सर्वशक्तिमान...सत चित आनंद स्वरूप...बीजरूप...सदगति दाता... नॉलेजफुल...

peace and pleasure in the Bestower of Peace, we Again wear the  garland of peace that we experienced lost, and turn out to be

धारणा: हम आत्माएँ, शान्ति के स्वधर्म वाले, बाप के बनकर , श्रीमत पर चल, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बननेवाले, ऊँच पद पानेका पुरुषार्थ कर शोक वाटिका

के लिए राज योग सीखकर मनुष्य से देवता, पुजारी से

Image: Getty Ever surprise why your solve to hit the fitness center weakens Once you’ve slogged through a soul-sapping day at work? It’s simply because willpower isn’t just some storybook principle; it’s a measurable type of psychological Electrical power that runs out as you employ it, much like the gas in your car.

१.पुण्यात्मा अर्थात् हर संकल्प र हर सेकेण्ड आफू र अन्य आत्माहरुप्रति पुण्यको खाता जम्मा गर्ने र गराउनेवाला।

संकल्प शक्तिलाई गलत प्रयोग नगर, यथार्थ प्रयोग गर

..... आत्म-अभिमानी..... रूहानी अभिमानी .....परमात्म अभिमानी..... परमात्म ज्ञानी

1. the psychological power by which a single controls a single's thought, actions and decisions. Do you think in liberty of your will? wil إرادَه воля vontade vůle der Wille vilje θέληση, βούλησηvoluntad, albedrío tahe اراده tahto volontéרצון इच्छा volja akarat kemauan vilji volontà 意志 의지 valia griba kebebasan bertindak wilviljewola ميل، خواهش، اراده، عزم، ټينګه اراده: خوښه: رضاء، واك، اختيار، هيله، دارادې قوت، دارادې اّزادي، خپلواكي، وصيت، وصيت ليك vontade voinţă воля vôľa volja volja vilja การตัดสินใจ istenç, irade 意志 воля خواہش ý chí 意志

विष्व का मालिक हूँ ..... मैं आत्मा ताजधारी ..... तख़्तधारी .....

With the usage of Scholasticism, Thomas Aquinas's Summa Theologica makes a structured procedure from the notion of will. A quite simple representation of the therapy may perhaps appear to be this:[one]

But there are methods to wield what researchers know about willpower to our edge. As it’s a finite resource, don’t distribute you slender: Make a single resolution instead of a lot of. And when you regulate to stay with it by, say, not using tobacco will power for weekly, give your willpower a rest by indulging in a nice evening meal. One more tactic is always to outsource self-control.

३.पुण्य आत्मा अर्थात् सदा उनको नयनमा बापदादाको स्वरुप र अनुहारमा बापदादाको चरित्र, स्मृतिमा बाबा समान समर्थ, मुखमा सदा ज्ञान रत्न अर्थात् सदा अमूल्य बोली, हर कर्ममा बाबा समान चरित्र, सदा बाबा समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकेण्ड, हर संकल्पको कल्याणकारी, रहमदिल किरणहरुद्वारा चारैतर्फको दुःख अशान्तिको अन्धकार टाढा भगाउनेवाला।

सारा इतिहासमा कसैले यदि आफ्नो सत्तालाई यथार्थ प्रयोग गरेका छ्रैनन् भने अवश्य गलत प्रयोग गरेका थिए। राजाहरुले राज्य गुमाए, नेताहरुले आफ्नो कुर्सी गुमाए, तानाशाहले आफ्नो सत्ता गुमाए— कारण? आफ्नो निजी कार्यलाई छोडेर ऐश–आराममा व्यस्त हुन पुगे। कुनै–न–कुनै कुरामा स्वयं अधीन हुन्छन्, यसैले अधिकार छुट्न जान्छ। वशीभूत हुन्छन्, यसैले आफ्नो अधिकार गलत प्रयोग गर्छन्। यसैगरी बाबाद्वारा तिमी पुण्य आत्माहरुलाई जुन हर सेकेण्ड र हर संकल्पमा सत्ता मिलेको छ, अधिकार मिलेको छ, सर्व अधिकार मिलेका छन् त्यसलाई यथार्थ रीतिबाट सत्ताको मूल्यलाई जान्दै त्यही अनुसार प्रयोग गर्दैनन्। सानो–सानो कुरामा आफ्नो लापरबाहीको ऐश–आराममा वा व्यर्थ सोच्नमा वा बोल्नमा गलत प्रयोग गर्नाले जम्मा भएको पुण्यको पूँजी वा प्राप्त भएको ईश्वरीय सत्तालाई जसरी प्रयोग गर्नु पर्छ त्यसरी गर्न सक्दैनन्। नत्र तिम्रो एक संकल्प नै धेरै शक्तिशाली छ। श्रेष्ठ ब्राह्मणहरुको संकल्प आत्माको भाग्यको रेखा खिच्ने साधन हो। तिम्रो एक संकल्प स्वीच जस्तै हो जसलाई अन गरेर सेकेण्डमा अन्धकारलाई मेटाउन सक्छौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *